Časově limitované ověření vydatnosti zdroje

Čerpací zkouška (dále jen ČZ) je praktické ověření skutečné vydatnosti daného jímacího území nebo konkrétního vrtu.

V praxi je ČZ prováděna takto:
Do vrtu se zapustí čerpadlo a na vodoměru nastavíme požadovaný průtok, hladinoměrem měříme výšku hladiny vody, korekcemi průtoku vody docílíme ustálení hladiny a tím získáme skutečnou vydatnost vrtu.

Podle doby čerpání rozdělujeme ČZ:
- na krátkodobé - max. v délce 1 týdne
- na dlouhodobé (poloprovozní) - v délce 21-28 dnů

Aby zkouška byla objektivní, je třeba ji provádět mimo období sezónních vlivů (období tání či jarních dešťů), nejlépe v období, kdy výška hladiny spodních vod dosahuje minima. Takovýto postup nám zajistí, že vydatnost daného vrtu bude vždy splňovat projektované požadavky.
Pokud provádíme dlouhodobou ČZ u skupinového zdroje, musíme ji provádět u všech vrtů současně, aby nedocházelo k vzájemnému ovlivňování hladin. V opačném případě budou její výsledky zkresleny a její hodnoty vyšší.
Součástí ČZ bývá i tzv. stoupací zkouška. Ta se provádí po skončení ČZ, kdy bylo dosaženo ustálené hladiny ve vrtu při dané vydatnosti a měří se doba, za kterou nastoupá hladina vody na výšku před započetím ČZ.
Provádění čerpacích zkoušek má největší význam při budování nových vodních zdrojů. Její výsledky slouží ke zjištění, zda daná lokalita uspokojí požadovanou poptávku (kapacitu) na ni navazujících odběrných míst.