Rozbor vody

V souladu s příslušnými normami a legislativními předpisy zajišťujeme v celém rozsahu odběry a laboratorní rozbory:

 • pitné vody podle vyhlášky č. 252/2004 Sb.
 • Odebírané podzemní a povrchové vody podle vyhlášky č. 20/2002 Sb.
 • Vody z bazénů a koupališť podle vyhlášky č. 135/2004 Sb.
 • Balených vod podle vyhlášky č. 275/2004 Sb.
 • Pitných, surových a odpadních vod podle vyhlášky č. 146/2004 Sb.
 • Závlahových vod podle ČSN 75 7143
 • Povrchových vod podle nařízení vlády č. 71/2003 Sb.
 • Povrchových a odpadních vod podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.
 • Odpadních vod podle vyhlášky č. 293/2002 Sb.
 • Odpadů a jejich výluhů podle vyhlášky č. 383/2001 Sb.
 • Transformátorových olejů a provozních kapalin podle vyhlášky č. 384/2001 Sb.
 • Kalů používaných na zemědělské půdě podle vyhlášky č. 382/2001 Sb.
 • Zemědělsky využívané půdy podle vyhlášky č. 13/1994 Sb.
 • Vod, zemin a půdního vzduchu podle Metodických pokynů MŽP č. 8/1996 (náprava starých ekologických zátěží)
 • Písku z venkovních hracích ploch podle vyhlášky č. 135/2004 Sb.
 • Vody na stanovení obsahu radionuklidů podle zákona č. 18/1997 Sb.Rozbory provádí akreditovaná analytická laboratoř a odběr vzorků zajišťuje kvalifikovaný vzorkovací tým v souladu s ČSN ISO 5667. Mezi nejčastěji stanovované látky náleží:

 • nepolární extrahovatelné látky, extrahovatelné látky
 • těkavé organické látky (např. chlorované a aromatické uhlovodíky)
 • polycyklické aromatické uhlovodíky
 • polychlorované bifenyly
 • fenoly, chlorfenoly
 • pesticidní látky
 • elementární prvky (např. toxické kovy)
 • tenzidy
 • anorganické a fyzikální parametry vod
 • měření alfa aktivity, beta aktivity a radonu
 • organický uhlík
 • toxikologické zkoušky